ผู้บังคับบัญชา

 

พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์
ผกก.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.มังกร  ดอกทุเรียน
รอง ผกก.ป.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.ชาญ  กันยะมี
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง

 

 

พ.ต.ท.กฤตภาส  ปินตาวะนา
รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวาง

  

พ.ต.ท.สมบัติ  ชัยนันท์
สวป.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.สุเมธ  ปานแก้ว
สว.อก.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.ชัยชาญ  ตาตระกูล
สว.สส.สภ.ร้องกวาง

 

ระบบทดสอบความรู้ตาม
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร
การสอบจริยธรรมฯ

ตรวจสอลผลการทดสอบ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

สมาชิก

ยินดีต้อนรับสมาชิก

ผู้มาเยือน

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
เป็นแนวทางปฏิบัติตนตาม "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรร้องกวางบางส่วนมีอาชีพเสริมทางการเกษตร  จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และครอบครัวข้าราชการตำรวจฯ เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิงข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านเป้าหมาย ของงานชุมชนสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทราย หมู่ ๑, หมู่ ๔ ตำบลแม่ทราย บ้านวังหม้อ หมู่ ๑  บ้านต้นเดื่อต้นผึ้ง หมู่ ๔ ตำบลทุ่งศรี บ้านอ้อย หมู่ ๑ ตำบลบ้านเวียง บ้านทรายมูล หมู่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล และบริเวณที่ว่าง บ้านพักข้าราชการตำรวจ / ตู้ยามตำรวจสายตรวจตำบล ของ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ร.ต.ท.สรไกร  แก้วกอง  หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับสายตรวจตำบลแม่ทราย ประชุมร่วมกับ กลุ่มกาดนัดตำบลแม่ทราย โดยมี นายสุคนธ์  ศรีจะตะ  กำนันตำบลแม่ทราย เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

โครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น.ร.ต.ท. สรไกร. แก้วกอง รอง สว.(ป)ฯ / หน.ชมส.สภ.ร้องกวาง  ร่วมกับ จ.ส.อ.นิคม   ขวดแก้ว จนท.ฝ่าย ข่าวประจำอำเภอร้องกวาง ม.พัน 12  ดำเนินกิจกรรม ฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านแม่ทราย มีเด็ก/เยาวชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอบรม จำนวน 28 คน

    สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เริ่มก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2463  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน พร.644  เนื้อที่โดยประมาณ 11 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา เลขที่ 2 หมู่ 1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศลสายแพร่- น่าน)  ลักษณะอาคารเดิมเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ใต้ถุนด้านหน้าโรงพักจะใช้ไม้ท่อน (ไม้ซุง) บังเอาไว้ทำที่หลบภัย บริเวณโดยรอบเป็นป่าละเมาะ  ต่อมาได้สร้างอาคารขึ้นทดแทน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2518  และได้สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเข้าใช้ทำการเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 การดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง แต่เดิมเป็นผู้บังคับกองมี 16 นาย ยกฐานะการบริหารงานโดยมีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีอีก  8 นาย  ต่อมาเปลี่ยนเป็น รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี อีก 3 นาย  และยกระดับเป็นผู้กำกับการ เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน 10 นาย ปัจจุบันมี พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์  เป็น ผู้กำกับการฯ  ตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม 2559

 

เนตนารี + ลูกเสือ จราจร

        เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ร.ต.ท.สรไกร  แก้วกอง หน.ชมส.สภ.ร้องกวาง  รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้กฎหมายยาเสพติด  การปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจร แก่ลูกเสือ + เนตนารี  กลุ่มผานางคอ ( โรงเรียนร้องกวางจันทิมาคม  โรงเรียนบ้า่นไผ่โทน  โรงเรียนบ้านห้วโรง )  ณ ค่ายลูกเสือ  ถ้ำผานางคอย

 

 

 

 งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ป้องกันอย่างไร?

งานสืบสวน

มีหน้าที่สืบสวน หาข่าว จับกุม คดีที่ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังเกิดเหตุ รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อมูลบุคคล สถานที่ และพฤติกรรมของคนร้าย นำมากำหนดแนวทางการสืบสวน

สืบทำไม?

งานสอบสวน

มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย พยานและเหยื่ออาชญากรรม

สอบทำไม?

งานจราจร

บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายการจราจร ควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณ หรือจุดที่มีปัญหาการจราจร

ปรับทำไม?